ภาษาไทย   |  Englishจาก เซฟ ที คัท โกลด์ ผู้นำอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

การติดตั้งสายดิน

สายดินที่ต่อเข้ากับจุดขั้วN (บัสบาร์) ที่เมน ต้องไม่ต่ำกว่าเบอร์10 SQ min (สีเขียว) ปลายอีกด้านหนึ่ง
แคลมป์เข้ากับแท่งทองแดง ขนาด10mmยาวไม่น้อยกว่า 1.80m วัดค่าได้ ไม่เกิน 5 โอห์ม การต่อสายดิน สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จากเต้าเสียบขา G เดินไปจั้มเข้ากับขั้วบัสบาร์ใช้สายไฟ 2.5 SQ min (สีเขียว) หรือหากในบ้านเป็นเต้ารับแบบ 2 ขา ให้ใช้สายไฟขนาด 2.5 SQ min จั้มเข้ากับตัวถังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโลหะ แล้วเดินไปจั้มรวมที่ขั้ว N บัสบาร์


สายดิน มีประโยชน์อย่างไร

วิธีติดตั้งระบบสายดินที่ถูกต้อง

 1. จุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (จุดต่อลงดินของเส้นศูนย์หรือนิวทรัล) ต้องอยู่ด้านไฟเข้าของเครื่องตัดวงจรตัวแรกของตู้เมนสวิทช์
 2. ภายในอาคารหลังเดียวกันไม่ควรมีจุดต่อลงดินมากกว่า 1 จุด
 3. สายดินและสายเส้นศูนย์สามารถต่อร่วมกันได้เพียงแห่งเดียวที่จุดต่อลงดินภายในตู้เมนสวิทช์ ห้ามต่อร่วมกันในที่อื่น ๆ อีก เช่น ในแผงสวิตช์ย่อยจะต้องมีขั้วสายดินแยกจากขั้วต่อสายศูนย์ และห้ามต่อถึงกันโดยมีฉนวนคั่นระหว่างขั้วต่อสายเส้นศูนย์กับตัวตู้ซึ่งต่อกับขั้วต่อสายดิน
 4. ตู้เมนสวิทช์สำหรับห้องชุดของอาคารชุดและตู้แผงสวิทช์ประจำชั้นของอาคารชุดให้ถือว่าเป็นแผงสวิทช์ย่อย ห้ามต่อสายเส้นศูนย์และสายดินร่วมกัน
 5. ไม่ควรต่อโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าลงดินโดยตรง แต่ถ้าได้ดำเนินการไปแล้วให้แก้ไขโดยมีการต่อลงดินที่ เมนสวิทช์อย่างถูกต้องแล้วเดินสายดินจากเมนสวิทช์มาต่อร่วมกับสายดินที่ใช้อยู่เดิม
 6. ไม่ควรใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด 120/240 V กับระบบไฟ 220 V เพราะพิกัด IC จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง
 7. การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว จะเสริมการป้องกันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เช่น กรณีที่มักจะมีน้ำท่วมขัง หรือกรณีสายดินขาด เป็นต้น และจุดต่อลงดินต้องอยู่ด้านไฟเข้าของเครื่องตัดไฟรั่วเสมอ
 8. ถ้าตู้เมนสวิทช์ไม่มีขั้วต่อสายดินและขั้วต่อสายเส้นศูนย์แยกออกจากกัน เครื่องตัดไฟรั่วจะต่อใช้ได้เฉพาะวงจรย่อยเท่านั้น จะใช้ตัวเดียวป้องกันทั้งระบบไม่ได้
 9. วงจรสายดินที่ถูกต้องในสภาวะปกติจะต้องไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล
 10. ถ้าเดินสายไฟในท่อโลหะ จะต้องเดินสายดินในท่อโลหะนั้นด้วย
 11. ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นโลหะควรต่อลงดิน มิฉะนั้นต้องอยู่เกินระยะที่บุคคลทั่วไปสัมผัสไม่ถึง (สูง 2.40 เมตร หรือห่าง 1.50 เมตร ในแนวราบ)
 12. ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ระบบสายดิน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

ผังแสดงการต่อลงดินและการต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า
1 = Protective conductor (P.C.) หรือ equipment grounding conductor (EGC) สายดินอุปกรณ์ ไฟฟ้า
2 = main equipotential bonding conductor (สายต่อฝากหลักหรือสายต่อประสานหลัก)
3 = earthing conductor, grounding electrode conductor (สายต่อหลักดิน)
4 = supplementary equipotential bonding conductors, bonding jumper (สายต่อฝาก หรือสายต่อประสาน)
B = main earthing terminal, main earthing bar, ground bus (ขั้วต่อลงดินหลัก)
M = exposed-conductive-part (โลหะเปลือกนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้า)
C = extraneous-conductive-part (ตัวนำหรือโลหะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า)
P = main metallic water pipe (ท่อน้ำโลหะ)
T = earth electrode (หลักดิน)

อ้างอิงข้อมูลจาก www.mea.or.th